Àngel Bistué Rovira

Biòleg

En què us puc ajudar

Sóc biòleg, especialitzat en biologia vegetal. Domino especialment tot allò que guardi relació amb  les plantes. Escriviu-me si penseu que us puc ajudar o si voleu més detalls sobre la meva trajectòria.

Silvicultura    Arboricultura    Agricultura    Horticultura    Gestió forestal
Jardineria    Paisatgisme
Ecologia   Biorestauració   Replantacions   Control de plantes invasores   Toxicologia i contaminació
Botànica    Biologia vegetal    Fitoteràpia i nutrició

Serveis en biologia

Contacteu per a més informació
Promoció rural

Estudi dels principals potencials i punts forts de la vostra zona, tant a nivell agrícola, com forestal com patrimonial, i pla de gestió dels recursos. No dubteu en contactar, fem una primera avaluació general per posar-nos en situació completament gratuïta.
Vegeu Plans de Promoció rural
Més informació...

Assessorament agrícola i forestal

Assessorament i gestió forestal.
Assessorament agrícola.
Varietats tradicionals.
Plans d'aprofitament de recursos forestals.
Gestió després d'incendis, plagues, sequeres...
Més informació...

Jardineria i paisatgisme

Disseny de jardins i horts ecològics 
Jardins sense consum d'aigua
Jardins botànics o temàtics
Subministrament de planta
Biorestauració
Vegeu Jardineria ecològica
Més informació...

Recuperació d'espais degradats

Les plantes són la base dels ecosistemes. Recuperem el valor ecològic i paisatgístic d'espais degradats amb un sistema basat en la gestió de la flora, que permet uns resultats òptims a preus aptes per a tothom. Vegeu Biorestauració.
Més informació...

Plans de Promoció rural

Els despoblament rural és un dels majors problemes que pateix actualment el nostre país. Els nostres plans consten d'un estudi integrador de la situació, anàlisi de punts forts i febles de la vostra zona, i un seguit de propostes dirigides a optimitzar-los. De forma més específica:

Agricultura: el sector agrícola és segurament un dels més injustament tractats actualment. Moltes vegades, la qüestió no és tant la productivitat, sinó com fer-ho per tal que la producció tingui sortida a un preu just. Això pot incloure la diversificació de la producció i l'elaboració de productes derivats amb més sortida, més valorats o amb un temps de vida més perllongat. 
Assessorament agrícola i forestal
Plans de gestió i optimització de recursos
Valorització de productes locals
Suport en la creació de xarxes de productors

Gestió de recursos: les grans ciutats han esdevingut centres econòmics que acaparen recursos humans i materials. Un dels principals objectius que persegueixen els nostres plans són la captació i retenció de recursos, a fi que la riquesa que generen els pobles es quedi als pobles. Donem suport a ajuntaments i entitats en:
Plans de repoblament
Creació de borses de treball locals
Bancs de terres i inventaris de masies
Sistemes optimitzats de gestió de serveis

Turisme: els espais rurals solen ser reservoris d'un gran patrimoni històric i natural. El turisme de qualitat pot ser un bon complement per acabar de promoure l'economia de les zones rurals.
Inventaris i catalogació de patrimoni històric i natural
Disseny de rutes i recuperació i gestió de camins
Propostes i suport en l'establiment d'oferta de turisme natural
Organització de rutes i activitats

Preus: ens adaptem a cada situació a fi que la qüestió econòmica no suposi una limitació. No dubteu en contactar-nos, farem una primera reunió de presa de contacte gratuïta.

Biorestauració

Què fem?

Gestió integrada: en molts casos, la replantació no és necessària, o es pot veure molt simplificada si s'identifiquen les espècies presents en un espai, es determina l'estat ecològic de l'hàbitat i es fa la gestió adequada per afavorir que creixin. D'altra banda, la gestió periòdica de la vegetació en el moment adequat suposa un cost molt baix i repercuteix en una major supervivència i creixement de les plantes. També fem valoració i gestió d'espais després d'incendis.

Obtenció de planta 100% autòctona: mitjançant diferents tècniques produïm un planter personalitzat per a cada zona. Això garanteix la conservació del patrimoni genètic dels espais i el màxim respecte per la biodiversitat natural d'un indret. Aquest sistema no implica un major cost, ja que ens adaptem a l'ecologia i els cicles de les plantes per tal que arrelin i creixin de seguida.

Progressió ecològica: imitant aquest procés natural, gràcies a l'ús d'una gran varietat d'espècies amb funcions i velocitats de creixement diferents, aconseguim que un descampat pugui tenir valor ecològic i estètic en uns mesos, convertir-se en una arbreda en pocs anys, i iniciar alhora el procés per acabar convertint-se en un bosc madur i estructurat, amb una màxima complexitat i riquesa ecològiques.

Aprofitament: contemplem la possibilitat de treure un ús econòmic sostenible de l'hàbitat en procés de restauració, el que pot ajudar a cobrir les despeses.


Quins avantatges té?

Assequible: actualment, la biorestauració s'associa sovint a moviment de terres, construcció d'estructures d'obra i altres accions d'elevat cost econòmic. El nostre mètode es basa essencialment en la restauració de l'equilibri ecològic, que es pot aconseguir mitjançant eliminació de deixalles, eradicació d'espècies invasores, replantació i gestió d'espècies autòctones. Són accions molt assequibles, tant a nivell logístic com econòmic, i alhora suficients per iniciar la progressió cap a un espai regenerat. Per aquest motiu, garantim resultats òptims a preus aptes per a tothom.

Ràpid i eficient: seguint els ritmes de l'ecologia i amb la combinació de diferents espècies vegetals, garantim un primer resultat en molt poc temps, que anirà progressant de forma sostinguda cap a un espai madur i amb qualitat ecològica.

Conservació del llegat genètic: aquest aspecte implica un respecte total per l'ecologia d'un espai. Les plantes utilitzades en la replantació són descendents de plantes de la zona i per tant les mateixes que hi haurien aparegut de forma natural. A part del valor ecològic, això repercuteix en una millor adaptació de les plantes.
Jardineria ecològica

La proximitat de les plantes a la nostra vida té beneficis demostrats en la salut:
Absorbeixen toxines de l'aire i de l'aigua.
Disminueixen la contaminació acústica.
Els espais verds aporten clars beneficis en la salut emocional.

L'actual situació que vivim, marcada pel canvi climàtic, té dues implicacions de gran importància.
En primer lloc, les plantes redueixen l'escalfament de forma immediata en els entorns on són presents, de manera que esdevenen elements indispensables per millorar l'habitabilitat.
En segon lloc, la deriva climàtica fa cada vegada més necessària una gestió racional en la jardineria, especialment de cara a minimitzar el consum d'aigua. Això s'aconsegueix utilitzant espècies que s'adaptin millor a les condicions de l'entorn i alhora gestionant-les respectant els seus cicles i aprofitant al màxim les seves qualitats.

Què oferim?

Jardineria adaptada a cada situació: tant si voleu crear un nou jardí o remodelar el que ja teniu, voleu fer canvis o introduir noves espècies per reduir el consum i els costos de manteniment, voleu un jardí frondós i amb varietat gastant-hi poc, sou particulars, ajuntaments o entitats...
Tasques de manteniment: podes, tales, plantació...
Tot tipus de jardins: rocalles, aquàtiques, horts, jardí medieval, romàntic, botànic, grans extensions, espais antics o històrics...
Proporcionem plantes de tot tipus: arbres, aromàtiques, hortícoles, varietats tradicionals, espècies molt resistents a la sequera, plantes autòctones... Podeu veure més a Venda de planta.


© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Made with Mobirise site maker